MPWiK Wrocław - Strona główna 994 - Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
                                                                                                                           
 

Przyłącza

Co zrobić, aby wykonać przyłącze i złączyć je z naszą siecią wodociągową lub kanalizacyjną...
Dowiedz się więcej »

Wodomierze

Klienci MPWiK S.A. we Wrocławiu rozliczani są w oparciu o wskazania wodomierzy...
Dowiedz się więcej »

Formy płatności

Prezentujemy możliwe formy opłacania naszych faktur. ...
Dowiedz się więcej »

Podlewaj ogród taniej

Osoby, które chciałyby podlewać ogród, płacąc tylko za wodę, bez opłat za ścieki, mogą zamontować wodomierz odliczający, tzw. odlicznik...
Dowiedz się więcej »

Podaj odczyt wodomierza

Wystarczy wypełnić pola i nacisną przycisk „Wyślij”. Formularz umożliwia przesłanie maksymalnie czterech wskazań użytkowanych przez Państwa wodomierzy...
Dowiedz się więcej »

Odbiór nieczystości ciekłych

Jest to usługa wychodząca naprzeciw potrzebom klientów nie mających możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej Wrocławia ...
Dowiedz się więcej »

Cennik usług

Publikacja zawiera cennik wszystkich usług dodatkowych świadczonych przez MPWiK, w tym cennik za nieczystości ciekłe bytowe.
Dowiedz się więcej »

Pobierz druki


Aby pobrać plik (w formacie PDF), kliknij w odpowiednią ikonę. Program do otwarcia plików można pobrać tutaj.

Regulamin

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia - uchwała
nr XVIII/349/11 Rady Miejskiej Wrocławia z 17 listopada 2011 r.


Szanowni Państwo, w celu ułatwienia wypełniania naszych druków, zamieniliśmy je w edytowalne formularze PDF. Od teraz mogą Państwo wprowadzać dane we wnioskach i oświadczeniach bezpośrednio na swoim komputerze, korzystając z bezpłatnego programu - Adobe Reader (wnioski i oświadczenia zachowują także tradycyjną funkcjonalność, można je drukować i uzupełniać ręcznie).
Mamy nadzieję, że to rozwiązanie pozwoli Państwu zaoszczędzić czas i zwiększyć zadowolenie z usług MPWiK.


Wnioski dla klientów

1 Wniosek o zawarcie umowy odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
2 Wniosek o oplombowanie wodomierza odliczającego do pomiaru wody na cele podlewania ogrodu
3 Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
4 Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej z wykonaniem prac na sieci
5 Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza
6 Wniosek o wydanie zaświadczenia końcowego
7 Wniosek o wykonanie prac na sieci wodociągowej MPWiK - przyłączenie
8 Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i lub odbioru ścieków
9 Wniosek o zawarcie umowy dostawy wody i odbioru scieków
10 Wniosek o zawarcie umowy dostawy wody - budynek wielolokalowy
11 Wniosek o zawarcie umowy dostawy wody - lokal w budynku wielolokalowym
12 Wniosek rozdziału instalacji, przeniesienia wodomierza
13 Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza
14 Wniosek o zawarcie umowy na dzierżawę stojaka hydrantowego z wodomierzem
15 Wniosek o zawarcie umowy na przyjęcie odpadów lub nieczystości ciekłych
16 Wniosek o wykonanie usługi odpłatnej
17 Wniosek o wydanie zapewnienia odbioru wód z odwodnienia placu budowy
18 Wniosek o zawarcie umowy o wykonanie uzbrojenia terenu wystarczającego dla zamierzenia budowlanego

Wzory umów świadczenia usług podstawowych przez MPWiK

Umowa o przyłączenie do czynnej sieci wodociągowej
Umowa o wykonanie przyłącza oraz przyłączenie do czynnej sieci wodociągowej
WZORY Umów o Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków:  
- z osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo domowe
- z osobą prawną/fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
- z osobą prawną/fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - umowa trójstronna
- ze Wspólnotą Mieszkaniową
- z właścicielem budynku wielolokalowego
- z lokatorem w budynku wielolokalowym
- z właścicielem budynku wielolokalowego Gminnego
- z lokatorem budynku mieszkalnego Gminnego
Umowa z osobą fizyczną/prawną prowadzącą działalność gospodarczą, odprowadzającą ścieki przemysłowe
Wzór Ogólnych Warunków Umowy o Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków stanowiących integralną część każdej umowy
Informacje o zmianie danych lub rozwiązaniu umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków

Wzory umów o świadczenie usług dodatkowych przez MPWiK

Umowa na świadczenie usług odbioru odpadów z separatorów tłuszczu
Umowa na świadczenie usług odbioru odpadów z czyszczenia kanalizacji
Umowa na świadczenie usług odbioru odpadów ze studzienek kanalizacyjnych
Umowa na świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych bytowych z wozów asenizacyjnych
Umowa na świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych przemysłowych, dowożonych na stacje zlewne
Umowa o dzierżawę stojaka hydrantowego oraz zaopatrzenie w wodę


Oświadczenia

Oświadczenie o braku zgody na wymianę przyłącza wodociągowego oraz udostępnienia posesji celem wymiany przyłącza wodociągowego
Oświadczenie właściciela nieruchomości przy umowie 3-stronnej
Oświadczenie o ilości m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Upoważnienie dla wykonawcy robót
Upoważnienie do dzierżawy stojaka hydrantowego
MPWiK Wrocław   •   ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
tel. (+48) 71 340 95 00   •   fax (+48) 71 372 37 20   •   mpwik@mpwik.wroc.pl
Nota prawna